Challenge us
menu

Klachtenregeling Adwise Academy

Klachtenregeling Adwise Academy B.V.
Versiedatum: 6 oktober 2020 Algemeen

Adwise Academy B.V. hecht veel waarde aan een goed contact met haar klanten (opdrachtgevers, deelnemers aan opleidingen en trainingen etc.). Tevredenheid bij haar klanten staat bij ons hoog in het vaandel. Mocht je, om welke reden dan ook, niet tevreden zijn over ons aanbod aan opleidingen, dienstverlening en het gebruik van deze dienstverlening, dan horen wij dat graag van je.

Het doel van deze klachtenregeling is om op laagdrempelige wijze klachten in behandeling te nemen en het vervolgens naar tevredenheid oplossen van de klacht. Tevens draagt deze klachtenregeling bij aan de kwaliteitsverbetering van de opleidingen, trainingen en cursussen, en overige dienstverlening van Adwise Academy B.V. Wij willen leren van onze fouten door te luisteren en te werken aan het verbeteren van onze dienstverlening. Dit doen wij samen met jullie.

Klachtenregister
Klachten worden altijd opgevat als een mogelijkheid tot verbetering binnen de organisatie. Wij registreren uw klacht en bewaren deze gedurende een termijn van 2 jaar. 

Vertrouwelijkheid
Alle klachten worden door alle partijen vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat zowel de klager als Adwise Academy B.V. alleen onderling informatie uitwisselen over de klacht, totdat de directie van Adwise Academy B.V. of de Geschillencommissie van de NRTO een uitspraak heeft gedaan over de afhandeling van de klacht. Het is niet de bedoeling dat partijen voor die tijd informatie over de klacht naar buiten brengen, bijvoorbeeld via sociale media.

Hieronder staat beschreven hoe u kenbaar kunt maken indien u niet tevreden bent. Daarnaast vindt u hier de beschrijving van de afhandeling van uw klacht en eventuele vervolgstappen.

Klachtenprocedure
1. De klager meldt een klacht persoonlijk aan een bevoegde medewerker of de directie van Adwise Academy B.V. 
Dat doet de klager uiterlijk binnen één maand nadat de situatie waarover hij klaagt zich heeft voorgedaan. Bij het indienen van de klacht wordt deze zo volledig mogelijk en duidelijk omschreven.

2. De klager ontvangt uiterlijk binnen 72 uur na de melding een bevestiging dat de klacht is ontvangen en of deze in behandeling wordt genomen. Daarbij wordt aan de klager een voorlopig overzicht van de procedure aangegeven, inclusief de verwachte responstijd.

3. Adwise Academy streeft ernaar om klachten binnen een periode van 4 kalenderweken te hebben afgehandeld, tenzij de ernst van de klacht dusdanig is dat afhandeling binnen 4 kalenderweken redelijkerwijs niet mogelijk is. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, wordt de klager hiervan op de hoogte gesteld, inclusief het verwachte tijdspad van afhandeling.

4. Wordt de klacht niet in behandeling genomen, dan wordt ook de reden hiervan toegelicht. Als er bijvoorbeeld onvoldoende gegevens zijn, of als de klacht niet over de organisatie of een opleiding gaat, is dat reden om een klacht niet in behandeling te nemen.


Geschillencommissie
1. Indien een klacht niet naar tevredenheid van de klager in onderling overleg kan worden opgelost, kan de klager de klacht vervolgens voorleggen aan de Geschillencommissie van de NRTO. Adwise Academy B.V. is aangesloten bij de NRTO, en deze Geschillencommissie opereert onafhankelijk.

2. De klacht dient schriftelijk bij de Geschillencommissie te worden ingediend. De contactgegevens zijn als volgt:
 
Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.nl
Telefoon: 070 3105310


3. De klager meldt een klacht binnen 3 kalendermaanden na het ontstaan ervan bij de Geschillencommissie, voor zover de klacht niet reeds in onderling overleg is opgelost of van dermate ernstige aard is dat een uitspraak van de Geschillencommissie noodzakelijk wordt geacht.
4. De Geschillencommissie neemt de opvolging van de klacht verder met de klager op. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. 
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak over de klacht en stelt de partijen hiervan in kennis. De uitspraak van de Geschillencommissie heeft de vorm van een bindend advies aan de directie van Adwise Academy B.V. 


Rechtbank
Indien een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, en tevens een advies van de Geschillencommissie niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, dan is de rechtbank te Almelo bevoegd kennis te nemen van de situatie en een uitspraak te doen. Deze optie staat open voor zowel de klager als Adwise Academy B.V. om gebruik van te maken. 

#1 Fullservice Digital Agency 2021