Google Analytics Q&A: Verschil tussen bezoeken, nieuwe bezoekers en unieke bezoekers

Je bekijkt op dit moment een oudere story. De inhoud hiervan kan verouderd zijn. Bekijk hier onze laatste stories
 

In deze blogpostbehandelen we weer een specifieke vraag over Google Analytics. Deze vraag luidtals volgt:

Wat is het verschiltussen het aantal bezoeken, nieuwe bezoekers en unieke bezoekers?

Zodra je inlogt in het Google Analyticsaccount en je in het doelgroep-overzicht bevindt zie je enkele statistiekenwelke onder de grafiek worden weergegeven. Het doelgroep-overzicht vind je hierterug in Google Analytics:

Google Analytics doelgroep-overzicht


Onder andere staan hier de statistiekenbezoeken en unieke bezoekers tussen:

Statistieken bezoeken en unieke bezoekers Google Analytics


Het aantal bezoeken

Het aantal bezoeken is het totaal aantal bezoeken op dewebsite in de geselecteerde periode. De standaard criteria voor het beindigenvan een bezoek of sessie in Google Analytics is dat een bezoeker gedurende 30minuten inactief is geweest of als de browser wordt afgesloten en de bezoekereven later opnieuw naar jouw website gaat in een nieuwe browser. Het kan duszijn dat n unieke bezoeker jouw website meerdere malen heeft bezocht. Eennieuw bezoek, of sessie, kan op de volgende manieren plaatsvinden:

  • De browser wordt afgesloten en de bezoekervervolgens opnieuw de browser opent en terugkomt op de website
  • De bezoeker langer dan 30 minuten inactief isgeweest op de website. De cookie welke wordt geplaatst voor een bezoek eindigtnamelijk na 30 minuten sinds de laatste activiteiten. Wanneer een persoonbijvoorbeeld jouw website bezoekt en enkele paginas bekijkt maar vervolgens 31minuten gaat lunchen zal deze cookie worden verwijderd. Als diegene terugkeertvan de lunch en verder gaat zoeken op de website en andere paginas bezoekt danziet Google Analytics dit als een tweede bezoek.
  • De volgende dag is bereikt. Wanneer een bezoekerbijvoorbeeld jouw website heeft bezocht op donderdag om 23:50 uur en de websiteom 00:10 uur verlaat. Het eerste bezoek eindigt dan op donderdag om 23:59:59 enhet tweede bezoek begint om 0:00 uur op vrijdag.

Het aantal unieke bezoekers

Het aantal unieke bezoekers op de website zijn uniekepersonen die de website hebben bezocht in een bepaalde periode. Het gaat hierover het totaal aantal verschillende bezoekers. Een bezoeker kan bijvoorbeeldtien verschillende paginas bezoeken, waarna er tien pageviews (een pageviewvindt elke keer plaats wanneer iemand een pagina bekijkt) worden geregistreerd,maar doordat n persoon deze tien paginas heeft bekeken is er sprake van nunieke bezoeker.

Een ander voorbeeld is dat A, B en C de enige bezoekers zijnop jouw website gedurende een week, waarbij zij jouw website elke dag bezoeken.De unieke bezoekers zijn dan drie, waarbij er in totaal 21 bezoeken zijngeweest die week. Hierbij kan het aantal bezoeken ook hoger zijn dan 21 wanneerdeze personen de website meerdere keren hebben bezocht op een website. Eenpersoon kan dus een unieke bezoeker zijn, maar vele bezoeken genereren.Hierdoor is het aantal bezoeken (vrijwel) altijd hoger dan het aantal uniekebezoekers.

Nieuwe bezoekers

Nieuwe bezoekers zijn bezoekers die de website voor heteerst hebben bezocht. Google Analytics meet dit aan de hand van cookies enwanneer een cookie nog niet bekend is zal Google Analytics deze bezoekeraanmerken als een nieuwe bezoeker. De gemiddelde termijn voor een cookie is 30dagen, waarbij je na de periode van deze 30 dagen weer kan worden aangemerktals een nieuwe bezoeker. Wanneer een bezoeker regelmatig de cookies verwijderdgeldt deze regel echter niet. Doordat de cookie is verwijderd wordt dezepersoon bij het volgende bezoek namelijk weer als nieuwe bezoeker aangemerkt inGoogle Analytics.

Het verschil

Een bezoeker kan worden aangemerkt als een unieke bezoeker,maar niet altijd als een nieuwe bezoeker. Een bezoeker is namelijk pas een nieuwebezoeker wanneer deze bezoeker de website, in de geselecteerde periode, nieteerder heeft bezocht. Het aantal bezoeken is het totaal aantal bezoeken aan dewebsite. Hierbij maakt het niet uit of een bezoeker uniek of nieuw is, het gaatom de totale bezoeken op jouw website. Ook wanneer een bezoeker gedurende 30minuten inactief is geweest op jouw website en na deze 30 minuten weer paginasop jouw website gaat bekijken wordt dit aangemerkt als een nieuw bezoek.

Vragen over Google Analytics

We beantwoorden regelmatig vragen over Google Analytics. Hebje een bepaalde vraag, aarzel niet contactop te nemenmet Adwise. We behandelen je vraag direct of in onze blog.