Beslist.nl gaat over op het afrekenmodel CPS

Je bekijkt op dit moment een oudere story. De inhoud hiervan kan verouderd zijn. Bekijk hier onze laatste stories
 

Beslist.nl past het afrekenmodel aan. Na een proef met de speelgoedsector op Beslist.nl is besloten om volledig over te stappen van Cost per Click (CPC) naar Cost per Sale (CPS). U gaat dus een percentage betalen over elk verkocht product.

Overstap 'gratis' accounts

Beslist.nl heeft vanaf 1 juli 2014 alle bestaande gratis accounts op 0 klikken gezet en wanneer deze shops dan 5000 klikken hebben bereikt krijgen ze de keus om over te gaan op CPS of te stoppen bij Beslist.nl. Bij 2500 clicks staat het overstapscherm al voor u klaar, zodat de overstap naar een CPS Pro Account soepel kan verlopen. Als u wilt blijven adverteren op Beslist.nl kunt u overstappen op een CPS Pro Account. Als u dit niet doet is uw webshop niet langer zichtbaar op Beslist.nl.

Wanneer alle gratis accounts zijn benaderd en overgezet zijn naar CPS zal Beslist.nl beginnen aan de uitrol voor alle betaalde accounts. Deze betaalde accounts blijven voorlopig nog draaien op CPC. Beslist verwacht binnen nu en een half jaar compleet op CPS te draaien. Vanaf nu kunnen shops niet meer gratis of op CPC aangemeld worden, maar zal het account gelijk ingericht worden voor CPS.

Overstap Pro Account

Binnen een Pro Account worden webshops niet op het aantal clicks, maar op bestellingen afgerekend door middel van CPS (Cost Per Sale). U betaalt dus alleen als er ook daadwerkelijk een bestelling bij u wordt gedaan door een bezoeker die afkomstig is van Belist.nl. Per productcategorie is een minimum CPS-percentage vastgesteld. Dit percentage kunt u als webshop te allen tijde verhogen. Hoe hoger het percentage, hoe beter uw positionering op beslist.nl.

De commissie wordt berekend over alle bestellingen die binnen 24 uur, nadat de bezoeker via Beslist.nl op uw webshop is gekomen, worden geplaatst. Over bestellingen die later dan 24 uur worden geplaatst, hoeft u geen commissie te betalen.

Voorwaarden om te blijven adverteren

Als u na deze 5000 clicks zichtbaar wilt blijven op Beslist.nl kunt u de overstap maken. Uw webshop moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw webshop is minimaal 1 jaar ingeschreven bij de KvK of KBO, wat u kunt aantonen met een uittreksel dat niet ouder is dan 6 maanden.
  • U kunt aantonen dat uw eerste 10 orders langer dan 6 maanden geleden zijn geplaatst.
  • U beschikt over een geldig legitimatiebewijs waarvan u een kopie aanlevert.
  • U dient een conversiepixel te installeren op uw beveiligde bedankpagina.
  • U betaalt vooraf 600,- (alleen gratis accounts).

Deze 600, - bent u niet kwijt, maar zet u in als prepaid commissietegoed. Wanneer het commissietegoed is verbruikt is, start aansluitend de facturering achteraf.

Wat kan Adwise voor u betekenen

De kosten worden minder variabel en daardoor heeft u meer zekerheid. Er zijn drie attributen waar naar gekeken zal worden wanneer webwinkels gaan adverteren o.b.v. CPS, deze pijlers zijn eCPC, CTR en conversiepercentage. Adwise heeft de kennis in huis om het bidmanagement en de te voeren strategie voor u uit te voeren om maximaal rendement uit Beslist.nl te halen.

Het is goed om nu al in kaart te brengen wat al deze veranderingen voor uw webshop zullen betekenen, Adwise kan u assisteren bij dit proces om zo de meest optimale strategie te voeren.

Wilt u meer informatie over prijsvergelijkers als Beslist.nl of over het opzetten van een productfeed om in te zetten bij Beslist.nl? Neem dan contact op met n van onze specialisten.